Yaztek Teknoloji   
Kronolojisi

 ATATÜRK KRONOLOJS

1881:Selanik'te dodu.
1893:Askeri Rütiye'ye girdi ve Kemal adn ald.
1895:Selanik Askeri Rütiyesi'ni bitirdi, Manastr Askeri dadisi'ne girdi.
1899 Mart 13:stanbul Harp Okulu Piyade snfna girdi.
1902Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çkard.
1905 Ocak 11:Harp Akademisi'ni Yüzba olarak bitirdi, am'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alay'nda staj yapmak için atand.
1906 Ekim:am'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. am'da topçu stajn yapt ve Kolaas oldu.
1908 Temmuz 23:Merutiyet'in ilan edilmesi için çalmalar.
1909 Mart 31:31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subay olarak çalt.
1911 Eylül 13:Mustafa Kemal, stanbul'a Genelkurmay'a naklen atand.
1911 Kasm 27:Mustafa Kemal, Binbala yükseldi.
1912 Ocak 9:Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldrsn yönetti.
1913 Ekim 27:Mustafa Kemal, Sofya Ateemiliterlii'ne atand.
1914 Mart 1:Mustafa Kemal, Yarbayla yükseltildi.
1915 ubat 2:Mustafa Kemal, Tekirda'nda 19. Tümeni kurdu.
1915 ubat 25:Mustafa Kemal'in Maydos'a gidii.
1915 Nisan 25:Mustafa Kemal, Arburnu'nda tilaf Devletleri'ne kar koydu.
1915 Haziran 1:Mustafa Kemal'in Albayla yükselii.
1915 Austos 9:Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanl'na atand.
1915 Austos 10:Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düman geri att.
1916 Nisan 1:Mustafa Kemal'in Tugenerallie yükselii.
1916 Austos 6:Mustafa Kemal, Bitlis ve Mu'u düman elinden kurtard.
1917 Eylül 20:Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açklayan raporunu yazd.
1917 Ekim:Mustafa Kemal, stanbul'a döndü.
1918 Ekim 26:Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü snrlarmz üzerinde düman saldrlarn durdurdu. 1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas.
1918 Ekim 31:Mustafa Kemal'in Yldrm Ordular Grup Komutanl'na atanmas.
1918 Kasm 13:Yldrm Ordular Grup Komutanl'nn kaldrlmas ve Mustafa Kemal'in stanbul'a dönüü.1919Nisan 30:Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettilii'ne atanmas.
1919 Mays 15:zmir'e Yunan'llarn asker çkarmas.
1919 Mays 16:Mustafa Kemal, Bandrma vapuruyla stanbul'dan ayrld.
1919 Mays 19:Mustafa Kemal, Samsun'a çkt.
1919 Haziran 15:Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettii ünvann ald.
1919 Haziran 21:Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çard.
1919 Temmuz 8 / 9:Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)
1919 Temmuz 23:Mustafa Kemal'in bakanl altnda Erzurum Kongresi'nin toplanmas ve bir Temsil Kurulu seçerek dalmas. (7 Austos 1919)
1919 Eylül 4:Mustafa Kemal'in bakanl altnda Sivas Kongresi'nin toplanmas ve 11 Eylül'de sona ermesi.
1919 Eylül 11:Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaay Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Bakanl'na saçildi.
1919 Ekim 22:Amasya Protokolü'nün imzalanmas.
1919 Kasm 7:Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.
1919Aralk 27:Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.
1920 Mart 20:stanbul'un tilaf Devletleri tarafndan ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama giriimi.
1920 Mart 18:stanbul'da Meclis-i Mebusan'n son toplants.
1920 Mart 19:Mustafa Kemal tarafndan Ankara'da üstün yetkiyi tayan bir Millet Meclisi toplanmas hakknda illere duyuruda bulunulmas.
1920 Nisan 23:Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açt.
1920 Nisan 24:Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Bakan seçildi.
1920Mays 5:Mustafa Kemal'in bakanlnda ilk Hükümet'in toplants.
1920 Mays 11:Mustafa Kemal, stanbul Hükümeti tarafndan ölüm cezasna çarptrld.
1920Mays 24:Mustafa Kemal'in cezas Padiah tarafndan onayland.
1920 Austos 10:Osmanl mparatorluu delegeleriyle tilaf Devletleri arasnda Sevr Antlamas'nn imzalanmas.
1920 Ocak 9 / 10:Birinci nönü Sava.
1921 Ocak 20:lk Tekilat- Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
1921 Mart 30 / Nisan 1:kinci nönü Sava.
1921 Mays 10:Mustafa Kemal tarafndan Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulmas ve Mustafa Kemal'in Grup Bakanl'na seçilmesi.
1921 Austos 5:Mustafa Kemal'e Bakumandanlk görevinin verilmesi.
1921 Austus 22:Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Sava'nn balamas.
1921 Eylül 13:Sakarya Meydan Sava'nn kazanlmas.
1921 Eylül 19:Mustafa Kemal'e Mareallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvann almas.
1922Austos 26:Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.
1922 Austos 30:Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupnar Bakumandanlk Meydan Sava'n kazanmas.
1922 Eylül 1:Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! lk hedefiniz Akdeniz'dir, leri !" emrini vermesi.
1922 Eylül 9:Türk Ordusu'nun zmir'e girmesi.
1922 Eylül 10:Gazi Mustafa Kemal'in zmir'e gelii.
1922 Ekim 11:Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmas.
1922 Kasm 1:Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatn kaldrlmas.
1922 Kasm 17:Vahdettin'in bir ngiliz harp gemisiyle stanbul'dan kaçmas.
1923 Ocak 29:Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanm'la evlenmesi.
1923 Temmuz 24:Lozan Antlamas'nn imzalanmas.
1923 Austos 9:Gazi Mustafa Kemal'in Halk Frkas'n kurmas.
1923 Austos 11:Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Bakanl'na seçilmesi.
1923 Ekim 29:Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
1923 Ekim 29:Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbakan olmas.
1924 Mart 1:Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifelii kaldrmas ve öretimin birletirilmesi hakknda aç nutkunu söylemesi.
1924 Mart 3:Hilafetin kaldrlmas, örenimin birletirilmesi, er'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlyla), Erkanharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldrlmas hakkndaki yasalarn Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
1924 Nisan 20:Türkiye Cumhuriyeti Tekilat Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
1925 ubat 17:Aarn kaldrlmas.
1925 Austos 24:Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da apka giymesi.
1925 Kasm 25:apka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
1925 Kasm 30:Tekkelerin kapatlmas hakkndaki kanunun kabulü.
1925 Aralk 26:Uluslararas takvim ve saatin kabulü.
1926 ubat 17:Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
1927 Temmuz 1:Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbakan sfat ile ilk kez stanbul'a gitmesi.
1927 Ekim 15 / 20:Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultay'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
1927 Kasm 1:Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbakanl'na seçilmesi.
1928 Austos 9:Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkndaki nutkunu söylemesi.
1928 Kasm 3:Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
1931 Nisan 15:Gazi Mustafa Kemal tarafndan Türk Tarih Kurumu'nun kurulmas.
1931 Mays 4:Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbakanl'na seçilmesi.
1932 Temmuz 12:Gazi Mustafa Kemal tarafndan Türk Dil Kurumu'nun kurulmas.
1933 Ekim 29:Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
1934 Kasm 24:Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafndan ATATÜRK soyadnn verilmesi kanununun kabul edilmesi.
1935 Mart 1:Atatürk'ün 4. kez Cumhurbakanl'na seçilmesi.
1937 Mays 1:Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve tanamaz mallarn da Ankara Belediyesi'ne balamas.1938 Mart 31:Atatürk'ün hastal hakknda Cumhurbakanl Genel Sekreterlii'nin ilk resmi duyurusu.
1938 Eylül 15:Atatürk'ün vasiyetnamesini yazmas.
1938 Ekim 16:Atatürk'ün hastalk durumu hakknda günlük resmi duyurularn yaynna balanmas.
1938 Kasm 10:Atatürk'ün ölümü. (Perembe, saat: 09.05)
1938 Kasm 11:stanbul ehir Meclisi'nin olaanüstü toplant yapmas. Saraydaki Cumhurbakanl forsunun indirilerek yerine yarya kadar indirilmi Türk Bayra'nn çekilmesi.
1938 Kasm 12:Atatürk'ün ölümü dolaysyla, Yüksek Öretim gençliinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanmas.
1938 Kasm 13:Gençliin Taksim Cumhuriyet Ant önünde toplanarak Atatürk'ün kurduu Cumhuriyet'i koruyacaklarna ant içmeleri.
1938 Kasm 14:Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplant yapt.
1938 Kasm 15:Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulaca 21 Kasm 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
1938 Kasm 16:stanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Saray Muayede Salonu'ndaki katafalk önünde sabahn ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar sayg ve üzüntü içinde son görevlerini yaptlar.
1938 Kasm 19:Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alnan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zrhlsna götürüldü.Yavuz zrhlsyla zmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
1938 Kasm 20:Atatürk'ün sevgilina Ankara'ya ulat ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'llar da son görevlerini saygyla yaptlar.
1938 Kasm 21:Atatürk'ün cenazesinin Etnorafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulmas.
1938 Kasm 25:Atatürk'ün vasiyetnamesinin açlmas.
1938 Aralk 26:Atatürk'ün "Ebedi ef" sanyla anlmasnn kabul edilmesi.
1953 Kasm 4:Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açlmas.
1953 Kasm 10:Atatürk'ün cenazesinin Ant-Kabir'e nakledilmesi.

A2 ehilyeti,A2 ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
B ehilyeti,B ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
D ehilyeti,D ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
E ehilyeti,E ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
H ehilyeti,H ehliyet snavlar,ehliyet snav sonular,src kursu snavlar,direksiyon kurslar
Yaztek Src Kursu
Tasarm ve Kodlama
Yaztek Teknoloji